بپای عاشقی ها مینویسم

بپای عاشقی ها   مینویسم
هر آن اشکی که در پای تو ریزم
تورفتی قلب من جا مانده اینجا
ولی تنها توئی ؛؛عشق عزیزم؛؛
پس ازتو دل نمیگیرد قراری
ندارم بعد تو من روزگاری
تو رفتی و  زمستان جدائی
ترک داده دلم  در بیصدائی
 زاین سرمای  تلخ  بیقراری
  نمی آید  دگر  برما  بهاری
اگر حتی دگر با من  نمانی!
نگیرم  دل زتو  درزندگانی
وگر از تو نگیرم هم نشانی
درون سینه  ی من جاودانی
بپای عاشقی ها مینویسم
هر آن اشکی که در پای تو ریزم
هر آن اشکی که در پای تو ریزم
اول اردیبهشت ۱۳۸۷-  ۲۰   آپریل ۲۰۰۸
ســروده فـــرزانه شـــیدا(ف. شــیدا)
/ 0 نظر / 33 بازدید