(در آغوش تنهائی...در لحظه های باتو بودن)

اشعار فرزانه شیدا

دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست